Rekrutacja do Liceum „Strumienie”


Założenia programowe dla LO „STRUMIENIE”

na rok szkolny 2016/17 

 

I Założenia Ogólne

 Kształcenie w duchu Artes Liberales  polegające na:

·         Doborze  wartościowych treści nauczania -  wynikającym z  potrzeby rozwijania w uczennicach chęci uczenia się nie dla korzyści, zawodu, prestiżu ale przede wszystkim ze względu na wartość, jaką zawiera wiedza sama w sobie.

·         Szerokiej perspektywie poznawczej  - uwzględniającej w procesie uczenia się obok treści ściśle naukowych, na przykład przyrodniczych, również szeroki kontekst kulturowy, z uwzględnieniem wykorzystania analizy, syntezy, interpretacji i rozumienia poznawanych treści, zdobycia umiejętności ich prezentowania ( umiejętności retoryczne i pisarskie)

·         Przekazie treści z odwołaniem do samodzielności i gotowości przyjęcia go przez uczennice - rozumianym jako dbałość o uwzględnianie w nauczaniu  podmiotowości i aktywności uczącego się, tak by umiał zachować przekonanie o konieczności  samodzielnego, odpowiedzialnego i  krytycznego udziału w poznaniu i interpretowaniu poznawanych treści. Zgodnie z tą zasadą wiedza jest sposobem na uzyskanie niezależności, uformowanie mocnego charakteru, życie zgodne z własnym wyborem, z wykształconym poczuciem odpowiedzialności za swój los.

 

II Wybór kanonu kształcenia

 

Kanon kształcenia w I roku nauki:

 

·         Przedmioty jednogodzinne realizowane w bloku 2 godzinnym tylko w jednym semestrze – głównie w I, żeby ułatwić decyzję o wyborze rozszerzeń,

·         Edukacja w II semestrze – podjęcie decyzji o wyborze rozszerzeń spośród 2 obszarów: nauki humanistyczne ( arts), nauki przyrodnicze ( science),

·         Raz w miesiącu uczennice mają możliwość odbycia zajęć przedmiotowych,  interdyscyplinarnych  poza szkołą ( muzea, wyższe uczelnie, zajęcia terenowe)

·         Przedmioty humanistyczne – realizowane są wg programu „Kultura i tradycja

·         ( przedmioty: j. polski, historia, łacina, WOK ),

·         Przedmiot Język łaciński i kultura antyczna jest obowiązkowy, realizowany na poziomie podstawowym  w klasie I i II w wymiarze 2 godzin tygodniowo,

·         Podsumowaniem  kształcenia z zakresu przygotowania do rozszerzeń oraz kształcenia kulturowego jest sesja przygotowana przez uczennice lub wycieczka programowa/wyjazd naukowy.

 

Kanon kształcenia w II i III  roku nauki:

 

·         Plan zajęć realizowany jest zgodnie z harmonogramem  wybranych rozszerzeń,

·         Zajęcia z przedmiotów uzupełniających: Historia i Społeczeństwo, Przyroda  oraz Przedsiębiorczość  realizowane są metodą projektu w wymiarze 2 godzin tygodniowo

·         Po drugim roku nauki podsumowanie zajęć z Łaciny i kultury antycznej  odbywa się na wyjeździe naukowym w Rzymie.
 

III Wybór rozszerzeń:

 

 

I rozszerzenie

II rozszerzenie –     język obcy

III i IV rozszerzenie do wyboru      spośród:

 

przedmiot wiodący (wybrany spośród kanonu przedmiotów egzaminacyjnych)

 

    język angielski

j. polski, historia, wos, j. łaciński i kultura antyczna, geografia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, drugi język obcy

 

Realizacja wybranego rozszerzenia jest możliwa dla grupy co najmniej dwuosobowej.

Deklaracja wyboru rozszerzeń może zostać przez uczennicę uzupełniona lub zmieniona przed zakończeniem nauki w klasie pierwszej.

 

IV Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017:

 

·         terminem składania dokumentów w rekrutacji podstawowej jest 31 marca 2016 r,

·         kandydatki składają w sekretariacie podanie o przyjęcie do szkoły (adresowane do dyrektorki szkoły) i list motywacyjny,

·         uczennice z zewnątrz dodatkowo załączają kopię świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum oraz formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej),

·         sekretariat umówi rozmowę kandydatki i jej Rodziców z dyrekcją szkoły. Rozmowy odbędą się w kwietniu,

Formularze zgłoszeniowe:

·         Formularz zgłoszeniowy LO.doc

·         Formularz zgłoszeniowy LO.pdf

Kandydatki są przyjmowane na podstawie:

·         średniej ocen  - nie niższej niż 4,0 uzyskanych   w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego,

·         rozmowy kwalifikacyjnej.