Dla dziewcząt i dla chłopców

Równi, ale różni

Z woli założycieli, szkoły STERNIK-a są zróżnicowane ze względu na płeć. Znaczy to, że dziewczęta i chłopcy uczą się osobno. Taki podział ułatwia:

a/ uszanowanie naturalnych różnic, co sprzyja kształtowaniu szacunku dla drugiej płci;

b/ lepszą komunikację, a tym samym skuteczniejsze oddziaływanie wychowawcze;

c/ zachowanie jednakowych celów wychowawczo-dydaktycznych w szkołach dla dziewcząt i dla chłopców, przy zróżnicowaniu metod przekazywania wiedzy oraz metod wychowawczych (inaczej bowiem uczy się dziewczęta i chłopców matematyki czy języków, jak również postaw - lojalności, szczerości, przyjaźni, inaczej wychowuje się do wiary);

d/ rozwijanie cech specyficznych dla danej płci i osiąganie dojrzałości kobiecej i męskiej przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia, szczególnie w wieku dorastania; dzięki temu dziewczęta i chłopcy lepiej przygotowują się do relacji z płcią przeciwną w dorosłym życiu; 

e/ przełamanie niesprawiedliwych stereotypów społecznych na temat zawodów właściwych dla kobiet i dla mężczyzn (np. znacznie więcej dziewcząt - absolwentek szkół zróżnicowanych wybiera kierunki ścisłe, chłopcy zaś – będący absolwentami takich szkół - chętniej wybierają kierunki humanistyczne).
 

Wychowanie zróżnicowane w ostateczności służy równości płci i jako takie spełnia zadanie stawiane przez koedukację. Uczennica i uczeń wzrastają w świadomości własnej wartości  wynikającej z tego, że jest się kobietą lub mężczyzną. Zapobiega to dyskryminacji ze względu na płeć  i ostatecznie prowadzi do większego szacunku dla przedstawicieli drugiej z płci w myśl zasady, że ludzie są równi, ale różni.

Szkoły dla dziewcząt i dla chłopców działają niezależnie. Szanując wolność rodziców do wyboru towarzystwa, w którym ich dzieci spędzają czas wolny, szkoły celowo nie organizują wspólnych wydarzeń kulturalnych, religijnych, sportowych, artystycznych, towarzyskich i innych, natomiast usilnie zachęcają rodziców, aby wykazywali daleko posuniętą inicjatywę w organizowaniu czasu wolnego dla swoich dzieci. Jest to jeden z widocznych przejawów zaangażowania wychowawczego rodziców, którzy uczestniczą w  tym przedsięwzięciu edukacyjnym.

Czytaj więcej: Równość - Odmienność - Edukacja