Strefa darczyńcy

Fundacja Edukacyjna STERNIK ustanowiona została w 2009 roku przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK z siedzibą w Warszawie.  Środki otrzymywane przez Fundację  przeznaczane są na realizację celów edukacyjnych i wychowawczych przede wszystkim w obszarach:

•             wspierania wychowywania i edukacji dzieci i młodzieży  zgodnie z integralną koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością i wolnością;

•             umożliwiania dzieciom i młodzieży zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie oraz rozwijania ich aspiracji edukacyjnych,  naukowych i kulturalnych;

•             zindywidualizowania nauczania i wychowania, umożliwiającego każdemu dziecku i uczniowi maksymalne  wykorzystanie jego zdolności, rozwiązywanie jego problemów i dostosowanie toku nauczania do jego aspiracji;

•             wspierania rodzin w procesie wychowania oraz bliskiej współpracy rodziców i nauczycieli w dziedzinie  wychowania i nauczania, mając na uwadze to, iż rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci;

•             rozwijania kultury fizycznej i sportowych zdolności dzieci i młodzieży.

Fundacja działa również w kierunku tworzenia warunków ułatwiających realizację innowacyjnych projektów oświatowych i wychowawczych oraz w celu promowania takich inicjatyw, jak również udziela pomocy materialnej dla osób uboższych, w szczególności rodzinom wielodzietnym w ponoszeniu kosztów kształcenia dzieci i młodzieży. Realizacji pomocy w tym zakresie służy Fundusz Stypendialny, który współfinansuje edukację w placówkach edukacyjnych Stowarzyszenia STERNIK wielu dzieci z rodzin wielodzietnych lub o niskim statusie materialnym.

Beneficjentami pomocy udzielanej przez Fundację jest w różnym zakresie niemal połowa uczniów w wieku od 2,5 roku do 18 lat, korzystających z edukacji w placówkach przedszkolnych i szkolnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie STERNIK. Co roku Fundacja współfinansuje czesne, a często również wyżywienie i dodatkowe opłaty, związane z edukacją dzieci oraz uczestnictwem w projekcie edukacyjno-wychowawczym, realizowanym przez Stowarzyszenie STERNIK. Dzięki temu wsparciu z edukacji na wysokim poziomie może skorzystać ponad 200 rodzin wielodzietnych oraz rodzin o niskim statusie materialnym.

W miarę możliwości i zgłaszanych potrzeb Fundacja wspiera również inicjatywy związane z prowadzeniem szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz podejmuje działania z zakresu prowadzenia szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i odczytów z zakresu wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

Od początku pracy Fundacji jej beneficjenci doświadczają tego, że zaangażowanie pojedynczych osób urzeczywistnia wielkie marzenia i dobro wspólne, a każdy gest ma znaczenie i ogromną wagę.

 

Dlatego każdy może uczynić wiele zarówno poprzez zaangażowanie osobiste w wydarzenia, współorganizowane przez Fundację, jak również poprzez wsparcie materialne w postaci darowizn rzeczowych i pieniężnych.

 

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego rocznego dochodu, natomiast osoby prawne nawet 10% swojego rocznego dochodu. Darowiznę udokumentować należy dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji.

Darowizny można kierować na:

Fundacja Edukacyjna STERNIK
Siedziba: 04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28 bud. 6a
NIP: 952-20-95-346
REGON: 142502013
KRS: 0000362017

Rachunek bankowy:

Deutsche Bank, Oddział w Warszawie, ul. Jana Pawła II 70
79 1910 1048 2201 0338 7814 0001