Źródła

 • Adres

  Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK

  • ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
  • Siedziba biura: ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów
  • +48 22 515 11 60
  • +48 22 515 11 61
  • biuro@sternik.edu.pl
 • Sternik
 • Szkoły „Sternika” powołała do życia grupa rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę z wychowaniem. Pragnęli oni wychowywać dzieci do pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie. Takie podejście do wychowania wynikało z uniwersalnych wartości wypływających z natury człowieka.

  Uważali oni, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze ukształtowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym.

  Chcąc, aby te same wartości były przekazywane dzieciom w szkole, postanowili więc założyć placówki edukacyjne obejmujące cały okres dorastania młodych ludzi – od przedszkola do matury. Do grupy założycieli przyłączyli się z czasem inni rodzice.

  Grupa rodziców inicjujących powstanie szkół nawiązała kontakt z Institució Familiar d’Educació (IFE) z Barcelony (Katalonia, Hiszpania), prosząc o nadzór merytoryczny i przekazanie doświadczeń.

  IFE zostało założone w 1969 r. i prowadzi obecnie 13 placówek edukacyjnych dla ośmiu tysięcy uczniów z pięciu tysięcy rodzin. Szkoły IFE należą do kilkuset tego typu placówek na całym świecie.

  Warto dodać, że szkoły takie powstały dzięki inspiracji świętego Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Św. Josemaría nie tylko trafnie diagnozował przyczyny wielu współczesnych problemów związanych z rodziną i wychowywaniem dzieci, lecz również potrafił uświadomić rodzicom ich rolę jako pierwszych wychowawców. Zachęcał, by zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają edukację zgodną z ich przekonaniami i wartościami panującymi w domu. Wiele osób – niektóre z Opus Dei, inne niezwiązane z Prałaturą – potrafiło odpowiedzieć na tę inspirację, dokonując wolnego wyboru na własną odpowiedzialność.

  Szkoły zakładane z inspiracji św. Josemaríi opierają się na zalecanym przez niego porządku: rodzice – nauczyciele – dzieci. Oznacza to, że odpowiedzialność za wychowanie ponoszą w pierwszym rzędzie ci, którzy powołali dziecko na świat, w następnej kolejności kadra pedagogiczna i wreszcie – sami uczniowie.

  Aktualnie, szkoły Sternika są stowarzyszone w EASSE: Europejskim Stowarzyszeniu Edukacji Zróżnicowanej (www.easse.org).

  Szkoły Stowarzyszenia „STERNIK” opierają się na następujących fundamentach:

  ➢ wiodąca odpowiedzialność rodziców za wychowanie dzieci, zgodnie z zasadą rodzice – nauczyciele – dzieci;

  ➢ wychowanie całościowe (personalizacja edukacji), w którym kluczową rolę odgrywa tutor/doradca rodziny i ucznia;

  ➢ edukacja zróżnicowana ze względu na płeć, w której ten sam program realizuje się oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, w szacunku dla ich równości i różnic między nimi;

  ➢ wychowanie i nauczanie zgodne z antropologią chrześcijańską i nauką Kościoła katolickiego, które nakierowane jest na wychowanie młodego człowieka zdolnego do dokonywania pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez służbę innym ludziom;

  ➢ silne ukierunkowanie na rozwój w wierze przy poszanowaniu wolności sumień;

  ➢ otwartość na różnorodność – wartością szkoły jest obecność w niej rodzin, które różnią się od siebie (np. wiekiem, statusem społecznym, liczbą dzieci, dochodami, wyznaniem), zaś podzielają tę samą wizję wychowawczą (podobnie jak w dodawaniu ułamków, każda liczba może mieć inny licznik, ale wszystkie muszą mieć wspólny mianownik).

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie