Dla dziewcząt i dla chłopców

Żłobek i przedszkole są prowadzone wspólnie dla chłopców i dziewczynek.

Szkoły STERNIKA na poziomie podstawówek i liceów są zróżnicowane ze względu na płeć.

Zalety edukacji zróżnicowanej

Taki podział ułatwia:

 •  uszanowanie naturalnych różnic, co sprzyja kształtowaniu szacunku dla drugiej płci;
 •  lepszą komunikację, a tym samym skuteczniejsze oddziaływanie wychowawcze;
 •  zachowanie jednakowych celów wychowawczo-dydaktycznych w szkołach dla dziewcząt i dla chłopców, przy zróżnicowaniu metod przekazywania wiedzy oraz metod wychowawczych;
 •  rozwijanie cech specyficznych dla danej płci i osiąganie dojrzałości kobiecej i męskiej przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia, szczególnie w wieku dorastania; dzięki temu dziewczęta i chłopcy lepiej przygotowują się do relacji z płcią przeciwną w dorosłym życiu;
 •  przełamanie niesprawiedliwych stereotypów społecznych na temat zawodów właściwych dla kobiet i dla mężczyzn (np. znacznie więcej dziewcząt – absolwentek szkół zróżnicowanych wybiera kierunki ścisłe, chłopcy zaś – będący absolwentami takich szkół – chętniej wybierają kierunki humanistyczne).

Zalety dla uczniów

Ucząc się w szkole o edukacji zróżnicowanej uczennice i uczniowie:

 • mają wyższe aspiracje i większą motywację,
 • chętniej podejmują wyzwania i osiągają więcej,
 •  są bardziej zaangażowani w proces nauki,
 •  potrafią budować głębsze relacje z ludźmi,
 •  czują się komfortowo w swoim towarzystwie,
 •  łatwiej wyrażają swoje zdanie,
 •  czują duże wsparcie i zrozumienie wśród swoich nauczycieli przy realizacji przedsięwzięć.

Wartości

Szkoły Stowarzyszenia „STERNIK” opierają się na następujących fundamentach:

 • wiodąca odpowiedzialność rodziców za wychowanie dzieci, zgodnie z zasadą rodzice – nauczyciele – dzieci;
 • wychowanie całościowe (personalizacja edukacji), w którym kluczową rolę odgrywa tutor/doradca rodziny i ucznia;
 • edukacja zróżnicowana ze względu na płeć, w której ten sam program realizuje się oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, w szacunku dla ich równości i różnic między nimi;
 • wychowanie i nauczanie zgodne z antropologią chrześcijańską i nauką Kościoła katolickiego, które nakierowane jest na wychowanie młodego człowieka zdolnego do dokonywania pozytywnych zmian w społeczeństwie poprzez służbę innym ludziom;
 • silne ukierunkowanie na rozwój w wierze przy poszanowaniu wolności sumień;
 • otwartość na różnorodność – wartością szkoły jest obecność w niej rodzin, które różnią się od siebie (np. wiekiem, statusem społecznym, liczbą dzieci, dochodami, wyznaniem), zaś podzielają tę samą wizję wychowawczą (podobnie jak w dodawaniu ułamków, każda liczba może mieć inny licznik, ale wszystkie muszą mieć wspólny mianownik).

Rekrutacja

Etapy

 1. Wypełnienie wniosku o przyjęcie
 2. Rozmowa kandydata i rodziców z przedstawicielem szkoły
 3. Podpisanie umowy edukacyjnej

Opłaty

Placówka edukacyjna Czesne na rok szkolny 2024/25
(12 miesięcy)
Żłobek STRUMYK 1 586 PLN
Przedszkole STRUMIENIE 1 762 PLN
Przedszkole STRUMIENIE i ŻAGLE (grupy sześciolatków) 1 980 PLN
Szkoły podstawowa STRUMIENIE i ŻAGLE 1 980 PLN
Licea ogólnokształcące STRUMIENIE i ŻAGLE 1 980 PLN

Opłata jednorazowa:

 • 550 PLN – opłata rekrutacyjna w placówkach Żłobek STRUMYK i Przedszkole Strumienie
 • 1 300 PLN –Przedszkole STRUMIENIE i ŻAGLE (grupy sześciolatków), Szkoły podstawowe STRUMIENIE i ŻAGLE oraz Licea ogólnokształcące STRUMIENIE i ŻAGLE

Działanie systemu zniżek

 • za 1-sze dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego*
 • za 2-gie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 80% nominalnej stawki czesnego*
 • za 3-cie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego*
 • za 4-te dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego*
 • za 5-te i kolejne dziecko w placówkach STERNIKA rodzice nie płacą czesnego.

* Nie dotyczy dziecka w Żłobku.

Biuro rekrutacji
Anna Brodzik
tel. +48 506 032 046
e-mail: rekrutacja@sternik.edu.pl

Transport

Nasze placówki są dostępne nie tylko dla dzieci z Józefowa. Dzięki szkolnym liniom autobusowym mogą do nich uczęszczać uczniowie z Warszawy, a także Piaseczna i okolic. Codziennie z transportu szkolnego korzysta blisko 200 uczniów.

Dbamy o komfort jazdy dzieci, korzystając z nowoczesnych autobusów. Autobusy wyposażone są w pasy bezpieczeństwa. Nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie jazdy czuwa Pani opiekunka. Z dojazdów korzystają dzieci już w wieku przedszkolnym.

Rodziców zainteresowanych korzystaniem przez dziecko/dzieci z przejazdów szkolnymi liniami autobusowymi zapraszamy do składania oświadczeń transportowych.

Tutoring

Wspieramy młodego człowieka w osiągnięciu maksimum jego możliwości  

 • indywidualna praca z uczniem i jego rodzicami
 • ustalanie celów
 • stawianie wyzwań
 • pielęgnowanie aspiracji
 • rozwój mocnych stron i praca nad obszarami do poprawy
 • pomoc w wyborze drogi rozwoju zawodowego

Model edukacyjny

placówek Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”

FAQ

Na czym konkretnie polega wizja dobrego wychowania realizowanego w placówkach Stowarzyszenia STERNIK?

Rodzice zgadzają się co do tego, że podstawą wychowania jest rodzina. Wychowanie jest rodzajem budowania – bardzo trudnego i wymagającego, ponieważ dotyczy człowieka. Stosując pewną analogię można porównać je do budowania domu. Domy mogą wyglądać bardzo różnie, ale zawsze muszą mieć solidne fundamenty, które jakościowo nie będą się od siebie różniły. Podobnie jest z naszymi rodzinami. Są bardzo różnorodne, każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju, ale każdej zależy, aby ten fundament był solidny.

Jak w praktyce wygląda budowanie tego fundamentu?

Rodzice uczestniczą na przykład w wykładach na tematy wychowawcze, po których mogą wymieniać się doświadczeniami. Spotkania te nie są co prawda obowiązkowe, ale odgrywają one istotną rolę w doskonaleniu się rodziców w ich roli pierwszych wychowawców. Są też organizowane krótkie wycieczki ojców z synami oraz inne spotkania.

Co łączy ludzi tworzących Stowarzyszenie STERNIK?

Stowarzyszenie tworzą rodzice i nauczyciele pragnący dobrze i kompetentnie wychowywać dzieci. Ten wspólny mianownik łączy ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk i grup zawodowych, mających różne zainteresowania.

W jaki sposób rodziny w STERNIK-u kontaktują się ze sobą?

Na co dzień ważną rolę łącznika między rodzinami spełniają Rodzice Odpowiedzialni za Klasę (ROK). Znają projekt, troszczą się o przepływ informacji między rodzicami, ułatwiają wzajemny kontakt, często to z ich inicjatywy dochodzi do spotkań rodziców. Rodziny lepiej się wtedy poznają, chętni podejmują też różne wspólne inicjatywy. Jedną z nich było zorganizowanie przez Stowarzyszenie Rodziców Szkoły ŻAGLE Orszaku Trzech Król – Jasełek Ulicznych. Z kolei w STRUMIENIACH rodzice wystawili serię sztuk teatralnych dla dzieci. Co roku odbywają się Święta Szkół w dużym stopniu przygotowywane siłami rodziców. To też ma duże znaczenie wychowawcze. Dzieciom łatwiej jest dobrze pracować w grupie, kiedy widzą, że ich rodzice też pracują razem.

Czy Stowarzyszenie STERNIK osiąga zyski ze swojej działalności?

Stowarzyszenie jest organizacją „non profit”, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga zysków. Głównymi przychodami Stowarzyszenia są dotacja oświatowa oraz wpływy z tytułu czesnego.

Jak ustalane jest czesne i na co jest przeznaczone?

Decyzję o wysokości czesnego w danym roku szkolnym podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. W każdym miesiącu roku Stowarzyszenie ponosi stałe koszty, głównie koszty wynagrodzeń dla nauczycieli i utrzymania budynków szkolnych oraz na wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół jak np. wynagrodzenia nauczycieli, koszty utrzymania i wyposażenia placówek w niezbędne meble, sprzęt komputerowy, materiały dydaktyczne itp.

Czy w Projekcie uczestniczą też Rodziny, których nie stać na opłacanie czesnego w pełnej wysokości?

Tak. Jednym z głównych założeń Projektu, od początku jego funkcjonowania, jest to, aby kryterium ekonomiczne nie było najważniejszym (lub co gorsza jedynym) kryterium przyjęcia rodziny do Projektu. Poniżej opisany sposób wsparcia rodzin jest – jak dotąd – najskuteczniejszym sposobem wcielenia w życie tej zasady.

Rodziny, którym możliwości finansowe nie pozwalają na opłacanie czesnego w pełnej wysokości mają możliwość skorzystania z tzw. zniżek zwyczajnych, a w szczególnych przypadkach również ze zniżek nadzwyczajnych. Szczegóły na stronach placówek edukacyjnych.

Czy istnieje możliwość wspierania edukacji dzieci i młodzieży w placówkach Stowarzyszenia?

W tym właśnie celu utworzono fundusz edukacyjny, w ramach którego gromadzone są potrzebne środki. Środki te pochodzą od osób, które zdecydowały się wspierać innych. Są to głównie rodziny uczestniczące w Projekcie oraz pozostali darczyńcy. Każdy może włączyć się do pracy na rzecz wsparcia tej inicjatywy – bądź poprzez szukanie sponsorów, bądź też poprzez osobisty wkład.

Jak powstały placówki Sternika?

Szkoły „Sternika” powołała do życia grupa rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę z wychowaniem. Pragnęli oni wychowywać dzieci do pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie. Takie podejście do wychowania wynikało z uniwersalnych wartości wypływających z natury człowieka.

Uważali oni, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze ukształtowanego człowieka, postrzegającego swoje życie jako służbę innym.

Chcąc, aby te same wartości były przekazywane dzieciom w szkole, postanowili więc założyć placówki edukacyjne obejmujące cały okres dorastania młodych ludzi – od przedszkola do matury. Do grupy założycieli przyłączyli się z czasem inni rodzice.

Współpraca z Institució Familiar d’Educació i Opus Dei

Grupa rodziców inicjujących powstanie szkół nawiązała kontakt z Institució Familiar d’Educació (IFE) z Barcelony (Katalonia, Hiszpania), prosząc o nadzór merytoryczny i przekazanie doświadczeń.

IFE zostało założone w 1969 r. i prowadzi obecnie 13 placówek edukacyjnych dla ośmiu tysięcy uczniów z pięciu tysięcy rodzin. Szkoły IFE należą do kilkuset tego typu placówek na całym świecie.

Warto dodać, że szkoły takie powstały dzięki inspiracji świętego Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Św. Josemaría nie tylko trafnie diagnozował przyczyny wielu współczesnych problemów związanych z rodziną i wychowywaniem dzieci, lecz również potrafił uświadomić rodzicom ich rolę jako pierwszych wychowawców. Zachęcał, by zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają edukację zgodną z ich przekonaniami i wartościami panującymi w domu. Wiele osób – niektóre z Opus Dei, inne niezwiązane z Prałaturą – potrafiło odpowiedzieć na tę inspirację, dokonując wolnego wyboru na własną odpowiedzialność.

Szkoły zakładane z inspiracji św. Josemaríi opierają się na zalecanym przez niego porządku: rodzice – nauczyciele – dzieci. Oznacza to, że odpowiedzialność za wychowanie ponoszą w pierwszym rzędzie ci, którzy powołali dziecko na świat, w następnej kolejności kadra pedagogiczna i wreszcie – sami uczniowie.

Aktualnie, szkoły Sternika są stowarzyszone w EASSE: Europejskim Stowarzyszeniu Edukacji Zróżnicowanej (www.easse.org).

Droga do dorosłości

Wychowanie z wizją.

Projekt „Droga do dorosłości. Wychowanie z wizją” to możliwość przygotowania się do wyzwań wychowawczych w oparciu o rozwój umiejętności nazywanej klasycznie długomyślnością. Pragnienie osiągnięcia natychmiastowych rezultatów wychowawczych zostaje w ten sposób zastąpione wychowaniem opartym na poznaniu dziecka i dobraniu odpowiednich środków do jego dojrzałości, poziomu rozwojowego i naturalnych predyspozycji.

Taka wizja – wypracowywana przez lata doświadczeń – pomagała w pokonaniu nieraz bardzo poważnych problemów wychowawczych, a w innych sytuacjach sytuacjach wzmacniała rozwój talentów i naturalnych predyspozycji dziecka połączony z dojrzałością ludzką i umiejętnością podejmowania wielorakich odpowiedzialności.

Projekt „Droga do Dorosłości” został dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2022 w kwocie 150 000,00 zł.

Nasze filmy